BIP EPUAP Deklaracja dostępności
Statut przedszkola - Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia Puchatka w Jaworze

Statut przedszkola


STATUTPRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 8

IM. KUBUSIA PUCHATKA
Statut opracowany na podstawie aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz 502)


3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2018 poz 1679);


4.Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2020 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2020 r., poz.983);


5.Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lipca 2020 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Z 2020 poz 1280);


6. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120 poz. 526, 527 z późn. zm.);
Art. 1.


Nazwa przedszkola


§ 1.


 1. Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 8 im. Kubusia Puchatka.

 2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Moniuszki nr 8

 3. Przedszkole używa ustalonej nazwy w pełnym brzmieniu w pieczęciach:


Przedszkole Publiczne Nr 8

im. Kubusia Puchatka

59-400 Jawor ul. Moniuszki 8

tel: 76/870-40-95

Reg. 021377659 NIP 6951512464


§ 2. 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Jawor.

 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

 3. Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Jawor.

 4. Siedzibą Gminy jest budynek Ratusza Rynek 1.Art. 2.


Cele i zadania przedszkola

§ 3.


 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz w przepisach wydawanych na ich podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a także Konwencji o Prawach Dziecka.

 2. Wspieramy wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w harmonii z przyrodą, społeczeństwem, różnorodnością kulturową tak, aby dzięki osobistym doświadczeniom wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwinąć dziecięce zamiłowanie do uczenia się.

 3. Tworzymy inspirujące środowisko uczenia się/nauczania, w którym różnorodność kreatywnych zabaw rozwinie indywidualny potencjał każdego dziecka, aby umiało działać niezależnie, elastycznie i odpowiedzialnie.

 4. Cele przedszkola:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia i otaczającego świata, czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) prowadzenie efektywnej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie: ustalania sposobów oddziaływań wychowawczych, ukierunkowywania rozwoju dziecka, organizowania różnorodnych form pomocy;

3) podmiotowe traktowanie wszystkich uczestników edukacji, poszanowanie godności każdego dziecka oraz wychowanie w duchu uniwersalnych wartości, umiejętności odróżniania dobra od zła;

4) tworzenie równych szans rozwoju, budowanie pozytywnych relacji społecznych, kształcenie poczucia przynależności społecznej do grupy, tolerancji i empatii wobec rówieśników niepełnosprawnych, posiadających wady wrodzone, cierpiące z powodu złych warunków domowych, dzieci pochodzących z innych kręgów kulturowych, w tym: wobec dzieci pochodzenia romskiego i dzieci imigrantów;

5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

6) wychowanie w umiłowaniu Ojczyzny jej kultury, tradycji i historii, szacunku do symboli narodowych;

7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, w tym: odpowiedzialności, uczciwości, wytrwałości, troskliwości, przedsiębiorczości, umiejętności dokonywania wyborów i samodzielnego podejmowania decyzji;

8) wzmacnianie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne oraz umiejętności radzenia sobie podczas różnorodnych niedogodnych sytuacji życiowych;

9) wspieranie twórczej aktywności dziecka poprzez zabawę;

10) tworzenie warunków sprzyjających zgodnej zabawie, kształtowaniu poczucia przynależności społecznej;

11) zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

12) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 1. Zadania przedszkola realizowane są w pomieszczeniach wymienionych w Art. 5 § 11:

1) rozpoznawać indywidualne potrzeby dziecka, zapewnić równe szanse, umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
2) tworzyć optymalne warunki uczenia się/ nauczania w atmosferze akceptacji, tolerancji i poczuciu bezpieczeństwa oraz przygotować dzieci do pokonywania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu;
3) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, motywować do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
4) rozwijać wrażliwość moralną, kulturę ogólną i zasady dobrego zachowania;
5) rozbudzać ciekawość poznawczą, zachęcać do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

6) kształtować umiejętności obserwacji, rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

7) rozwijać wrażliwość estetyczną, tworzyć warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej;
8) zapewnić warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;

9) umożliwić wszystkim dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz poznawanie własnej kultury i historii;

10) na życzenie rodziców organizować duchowy rozwój dziecka poprzez nauczanie wskazanej religii (zgodnie z odrębnymi przepisami);
11) wspierać działania wychowawcze rodziny, zapewnić dzieciom opiekę w czasie pobytu w przedszkolu;

12) wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole, rzetelnie, obiektywnie informować rodziców o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka, jego predyspozycjach, zdolnościach i zainteresowaniach, mocnych stronach i wymagających wsparcia, stosowanych metodach i formach pracy z dzieckiem;

13) objąć wspomaganiem rozwoju i wczesną edukacją dzieci od trzeciego roku życia, a w szczególnych wypadkach od 2,5 roku życia, do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – dążyć do osiągnięcia przez nie „gotowości szkolnej” w zakresie: rozwijania sprawności do nauki pisania, czytania, pojęć matematycznych, dojrzałości emocjonalnej, podejmowania wspólnych zadań i rozwiązywania problemów, samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, odpowiedzialności za wykonanie podjętych zadań;

14) objąć obowiązkiem wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku powyżej 6 lat. Jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat;

15) rozpoznawać możliwości rozwojowe dziecka i dążyć do podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej;

16) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), w porozumieniu z organem prowadzącym, udzielić dziecku lub dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
17) dla tego dziecka lub dzieci o podobnych potrzebach wsparcia, powołać zespół i wyznaczyć osobę (osoby) koordynującą pracę zespołu;
18) współpracować z poradnią psychologiczno–pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami w zakresie przeprowadzenia pogłębionej specjalistycznej diagnozy, konsultacji metod i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej dzieciom, rodzicom, nauczycielom;

19) na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizować indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do przedszkola w ilości co najmniej 4 godzin tygodniowo w ciągu co najmniej 3 dni;

20) prowadzić działania prozdrowotne i proekologiczne.

 1. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem posiadanych warunków materialnych, lokalowych, kadrowych oraz potrzeb środowiska lokalnego.

 2. Podstawowymi formami działalności edukacyjnej przedszkola są:
  1) sytuacje wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez nauczyciela (indywidualne, zespołowe i grupowe);

2) zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, rytmiczne i taneczne, konstrukcyjne, literackie, małe formy teatralne, eksperymenty i zabawy badawcze, matematyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne;
3) projekty edukacyjne, w tym projekty współpracy międzynarodowej;
4) zajęcia plastyczne, artystyczno - techniczne i muzyczne;
5) zabawy i ćwiczenia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy i ćwiczenia sportowe, rekreacyjne;

6) spacery, wycieczki, przedstawienia teatralne, uroczystości, kampanie charytatywne;
7) czynności samoobsługowe, prace porządkowe i gospodarcze oraz dyżury;

8) różne formy odpoczynku i relaksu, rekreacji;

9) formy współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, instytucjami w mieście.

 1. Przedszkole pobudza twórczą aktywność dzieci, rozwój intelektualny, motywację do samodzielnego uczenia się i rozwiązywania problemów, poprzez stosowanie zabaw wspomaganych technologią informacyjno - komunikacyjną, zastosowanie programów multimedialnych, aplikacji pobudzających kreatywne myślenie, zastosowanie tablic interaktywnych, aparatów cyfrowych, urządzeń wielofunkcyjnych.

 2. Przedszkole tworzy warunki do rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez otwarty styl pracy, a w szczególności:

1) zastosowanie aktywnych i aktywizujących technik, metod, form pracy indywidualnej oraz zespołowej skłaniającej dziecko do prowadzenia wywiadów, rozmów, dyskusji, wyrażania własnego zdania oraz poglądów, a także samodzielnej pracy;

2) tworzenie warunków oraz sytuacji sprzyjających manipulowaniu, badaniu, eksperymentowaniu, eksplorowaniu środowiska: przyrodniczego (przyrody żywej i nieożywionej), technicznego, społecznego;
3) optymalny i adekwatny dobór: treści programowych, rozwiązań organizacyjnych (miejsca, czasu), pomocy dydaktycznych i środków wychowawczych;
4) stosowanie pozytywnych wzmocnień zachęcających do działania, rozwiązywania problemów, zadawania pytań;

5) umożliwienie autoprezentacji umiejętności na forum grupy i szerszej społeczności.

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom udział w różnych konkursach, prezentacjach, grach itp..

 2. Wzmacnia u dziecka wewnętrzną motywację do działania poprzez wyrażanie akceptacji, pochwał, zachęt.

 3. Zapewnia zdrowe żywienie, bezpieczne, higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, w szczególności:

1) stosuje zasady HCCP i GMP;

2) kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe;

3) podejmuje różnorodne działania profilaktyczne, dostarcza wiedzę o tym , co sprzyja a co zagraża zdrowiu;

4) kształtuje aktywną postawę wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego

i innych ludzi oraz rozwija sprawność ruchową;

5) wdraża do przestrzegania obowiązujących reguł, zawartych umów grupowych, bezpiecznych zachowań.

 1. Przedszkole zaznajamia ogół rodziców dzieci z programem wychowania przedszkolnego oraz wynikającymi z nich zadaniami przedszkola.

 2. Organizuje różne formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):
  1) spotkania indywidualne, grupowe z nauczycielami i dyrektorem;
  2) kąciki dla rodziców;

3) zajęcia otwarte dla rodziców i z ich udziałem;

4) uroczystości, wystawy, imprezy rekreacyjne, integrujące przedszkole z domem rodzinnym i środowiskiem;

5) konsultacje ze specjalistami;

6) zaproszenie rodziców, jako ekspertów, na zajęcia prowadzone z dziećmi;

7) zasięganie opinii: ankiety, kwestionariusze, sondaże;

8) strona internetowa przedszkola, poczta elektroniczna.

 1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności lub dysfunkcji rozwojowych, trudności edukacyjnych, wychowawczych:

1) dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;

3) z inicjatywy nauczyciela lub specjalisty, który stwierdził potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dziecku nieposiadającemu opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Dla każdego dziecka lub dzieci o tych samych jednorodnych potrzebach ustala się:

1) zakres udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o zalecenia zawarte w opinii lub orzeczeniu;

2) formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu.

 1. Przedszkole zapewnia edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.


Art. 3.

Opieka nad dziećmi

§ 4.1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę :

1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola:

a) przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym,

b) bezpośrednią opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawują nauczyciele, woźne,

c) podczas pobytu dziecka poza terenem przedszkola na 15 dzieci przypada co najmniej jeden opiekun dorosły,

d) każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola jest odnotowane w dzienniku, znajdującym się w sali,

e) w przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę, powinien przedstawić dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia kartę wycieczki zawierającą: plan wycieczki, listę uczestników, liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym,

f) w czasie wyjść poza teren przedszkola nauczyciel powinien posiadać apteczkę,

g) przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel powinien przeprowadzić pogadankę na temat bezpieczeństwa, przypomnieć istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości i zasady bezpieczeństwa,

h) nauczyciele i pomoce nauczyciela są zobowiązani znać i stosować „Regulamin spacerów i wycieczek”,

i) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dzieciom w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrektora oraz rodziców o stanie dziecka;

2) w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu:

a) dzieciom zapewnia się opiekę, którą sprawuje nauczyciel pracujący w oddziale oraz woźna,

b) czas trwania opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu określa harmonogram pracy nauczycieli i czas pracy pracowników obsługi,
c) postępowanie nauczycieli po zaistnieniu wypadku wychowanka: jeśli wypadek zdarzy się w obiekcie przedszkolnym, każdy pracownik placówki, który jest jego świadkiem, natychmiast wykonuje następujące czynności:

- zawiadamia dyrektora przedszkola

- zapewnia natychmiastową pomoc medyczną

- zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów),

d) Jeżeli wypadek zdarzy się podczas wycieczki wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki;

3) Zadania nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku pożaru lub akcji ewakuacyjnej: jeżeli zdarzy się pożar w pomieszczeniu w którym nauczyciel prowadzi zajęcia wykonuje on następujące czynności:

a) wyprowadza dzieci z pomieszczeń zagrożonych w bezpieczne miejsce,

b) stara się gasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi, informuje dyrektora oraz pozostały personel,

c) zawiadamia straż pożarną,

d) jeśli w przedszkolu ogłoszona zostaje akcja ewakuacyjna, nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, nakazując dzieciom poruszać się trzymając się za ręce, a sam idzie na czele rzędu trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi woźna , która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia,

e) w nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

1) za bezpieczeństwo w drodze z i do przedszkola odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nie upoważnione posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub zapewniający pełne bezpieczeństwo w drodze z przedszkola do domu;

2) pisemne upoważnienie rodziców powinno zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub numer legitymacji szkolnej/ studenckiej;

3) nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osób upoważnionych przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru dziecka z przedszkola;

4) dziecko powinno znać osoby, które je odbierają lub przyprowadzają;
5) nauczyciel nie wydaje dzieci osobom, które traktują dziecko w sposób naruszający jego godność;

6) rodzice podają nauczycielom numer telefonu zakładu pracy, ten numer telefonu powinien być najbliżej miejsca wykonywania przez rodziców obowiązków służbowych;

7) do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe;

8) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodzica kiedy pojawiają się objawy choroby, np. gorączka, wymioty, odczyny na skórze, katar lub inne niepokojące objawy, wskazujące na stan rozwijającej się choroby dziecka, pogarszające się samopoczucie;

9) obowiązkiem rodzica jest odebranie dziecka z przedszkola i udanie się z nim do lekarza rodzinnego lub pediatry;

10) przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy;

11) obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach;

12) nauczyciele lub inni pracownicy przedszkola mogą podawać dzieciom przewlekle chorym leki po odpowiednim przeszkoleniu medycznym, sposób podawania, dawkowania leku musi być szczegółowo i czytelnie opisany przez lekarza;

13) w przypadku pogorszenia się samopoczucia dziecka przewlekle chorego, przedszkole natychmiast powiadamia rodzica w uzgodniony sposób;

14) dziecko powinno być przyprowadzanie przez rodziców (prawnych opiekunów) do szatni i przekazywane pod opiekę nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni;

15) dziecko z przedszkola powinno być odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo;

16) dziecko nie może być odebrane przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w tym przypadku, nauczyciel prosi o przyjście z osobą, która zapewni bezpieczeństwo. Jeżeli w umówionym czasie nie pojawia się upoważniona trzeźwa osoba, nauczyciel o tym fakcie zawiadamia Dyrektora, Policję;

17) w sytuacji nie odebrania dziecka z przedszkola za jego bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel. Jest on zobowiązany do powiadomienia Dyrektora i Policji, która pomaga w zagwarantowaniu bezpieczeństwa dziecku;

18) po odebraniu dziecka z przedszkola i do czasu zamknięcia przedszkola, na placu zabaw mogą przebywać dzieci pod opieką rodziców (prawnych opiekunów), w tym przypadku, za bezpieczeństwo dziecka na placu zabaw odpowiada rodzic lub opiekun;

19) wszyscy rodzice powinni znać i przestrzegać Regulamin Placu Zabaw, który jest umieszczony przy wejściu głównym i na plac zabaw;

20) rodzice, którzy są chorzy nie mogą wchodzić do przedszkolnych sal.

3. W celu monitorowania osób wchodzących do przedszkola i wychodzących, przedszkole jest zamykane w czasie kiedy zaczyna się śniadanie (godz. 8:30), otwierane po obiedzie (około godziny 14:30).

4. Przed wejściem do budynku jest dzwonek. Obiekt jest monitorowany kamerą przemysłową.Art. 4.


Organy przedszkola i ich kompetencje


§ 5. 1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.
§ 6.


1. Dyrektor przedszkola:

1) prowadzi i zarządza przedszkolem, reprezentuje je na zewnątrz, dokonuje czynności prawnych w ramach zatwierdzonego planu finansowego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Jawora, w szczególności:

a) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

b) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

c) podejmuje decyzje o bieżących remontach,

d) dba o dobry wizerunek przedszkola;

2) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu, w szczególności:

a) określa zasady sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, a także podczas spacerów i wycieczek,
b) organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu przedszkola, okresowe przeglądy sprawności i eksploatacji urządzeń znajdujących się w przedszkolu,
c) organizuje badania profilaktyczne pracowników przedszkola, szkolenia w zakresie bhp, p.poż oraz inne, a także zapewnia odzież i sprzęt ochrony osobistej;

d) dba o racjonalne żywienie dzieci ;

3) planuje, organizuje i wspomaga proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, ponosi odpowiedzialność za osiągane efekty kształcenia, w szczególności:

a) na wniosek nauczyciela lub nauczycieli dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego,

b) tworzy warunki umożliwiające harmonijny rozwój każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, indywidualnymi potrzebami i możliwościami, z uwzględnieniem zasad zdrowego stylu życia oraz proporcji zagospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

c) inspiruje nauczycieli do stosowania innowacyjnych koncepcji, modeli, rozwiązań organizacyjnych oraz metod i form pracy z dzieckiem,

d) w porozumieniu z organem prowadzącym, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom posiadającym opinię , orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub na wniosek pracowników upoważnionych do inicjowania tej pomocy, dla konkretnego dziecka powołuje zespół składający się z wychowawców i specjalistów, wyznacza osobę (lub osoby) koordynującą pracę zespołu,

e) informuje rodziców o miejscu, dacie i godzinie posiedzenia zespołu udzielającego jego dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na piśmie informuje rodzica o ustalonych przez zespół formach i sposobach udzielanej pomocy;

4) kieruje zespołem pracowników zatrudnionych w przedszkolu:

a) z pracownikami zawiera i rozwiązuje umowy o pracę, określa zakresy obowiązków, zadań i odpowiedzialności,

b) dokonuje oceny pracy pracowników pedagogicznych oraz zatrudnionych na stanowisku pracowników samorządowych,

c) przyznaje pracownikom nagrody, wyróżnia oraz wymierza kary w ramach obowiązującego prawa,

d) występuje z wnioskami do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny o przyznanie nagród i odznaczeń,

e) wydaje zarządzenia o charakterze wewnętrznym, regulujące prawidłowe funkcjonowanie przedszkola zgodnie z obowiązującym prawem,

f) planuje i wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych poprzez organizowanie szkoleń, narad, konferencji w ramach posiadanych środków finansowych;

5) planuje i sprawuje nadzór pedagogiczny, w szczególności:
a) do 15 września każdego roku szkolnego opracowuje i przedstawia radzie

pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego,

b) do 31 sierpnia każdego roku przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

6) realizuje uchwały i wnioski rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzenia organów nadzorujących przedszkole, a także wstrzymuje realizację uchwał, o ile są one sprzeczne z prawem;

7) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;

8) dyrektor placówki podczas wykonywania swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami, organem prowadzącym przedszkole oraz innymi instytucjami, w szczególności:

a) zawiadamia dyrektorów szkół podstawowych o spełnianiu przez dzieci rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego,

b) zasięga opinii organów przedszkola w ramach ich kompetencji opiniujących,
c) w organizacji praktyk studentów i uczniów;

9) doskonali swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w celu podniesienia jakości i osiągania dobrych efektów pracy przedszkola;

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

11) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora jego kompetencje delegowane są wskazanemu przez niego nauczycielowi;

12) delegowania obowiązków za nieobecnego dyrektora udziela Burmistrz Miasta Jawora.§ 7.


1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w zakresie realizacji zadań statutowych.


2.Członkami rady pedagogicznej są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, dla których praca wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczna stanowi podstawowe zajęcie.


3.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor powierza przewodniczenie radzie innemu nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu.


4.Na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej w zebraniach rady pedagogicznej biorą udział z głosem doradczym osoby zaproszone.


5.Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na pół roku i w miarę potrzeb.


6. Zebrania są organizowane na wniosek:

1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) organu prowadzącego przedszkole;

3) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

4) dyrektora.

7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

8. W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna:

1) zatwierdza program pracy przedszkola;

2) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;

5) przygotowuje projekt statutu lub jego zmian, uchwala statut oraz jego nowelizację;

6) ustala regulamin swojej działalności;

7) stanowi w sprawach wynikających z odrębnych przepisów.

9. Rada pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego przedszkola oraz przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu środków specjalnych;

3) wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycielom oraz innym pracownikom;

4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych czynności i zajęć związanych z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego w ramach przysługującego im wynagrodzenia;

5) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;

6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na kolejny okres;

7) rada pedagogiczna wyraża opinię związaną z dokonywaniem oceny pracy dyrektora przedszkola;

8) opiniuje program pracy przedszkola, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne istotne sprawy dla przedszkola;

9) opiniuje w sprawach wynikających z odrębnych przepisów.

10. Rada Pedagogiczna występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu.

11. Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan placówki i może występować do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole w szczególności w sprawach zajęć dodatkowych.

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane w głosowaniu tajnym albo jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W sprawach personalnych i innych uzasadnionych, głosowanie jest tajne.

14. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem.

16. Zebrania rady są protokołowane.

17. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.
§ 8.


1. Rada rodziców jest społecznym organem przedszkola, który stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, określający wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz powoływania rad grupowych i rady przedszkola, który nie może być sprzeczny ze statutem.

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania przedszkola w przypadku uzyskania przez przedszkole niskiej oceny ewaluacji zewnętrznej;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

5. Rada rodziców może wyrażać opinie:

1) na wniosek dyrektora przedszkola o pracy nauczycieli: stażyście, kontraktowym i mianowanym, ubiegającym się o awans zawodowy. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczycieli;

2) rada rodziców opiniuje plan finansowy przedszkola;

3) rada rodziców opiniuje przedstawiony przez radę pedagogiczną zestaw programów wychowania przedszkolnego.

6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.


§ 9.


1. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:
1) zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą;

2) umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;
3) zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

2. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

3. Organy przedszkola w miarę potrzeb spotykają się w celu poinformowania się o realizowanych zadaniach oraz oczekiwanej współpracy w danym roku szkolnym.

4. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji Praw Dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

5. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga komisja powołana do tego celu. W jej skład wchodzą zwaśnione strony.

6. Organy przedszkola zaistniałe między sobą spory rozwiązują:

1) w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji;

2) z zastosowaniem przepisów szczegółowych dotyczących rozwiązywania sporów.§ 10.


1. Każdy członek społeczności przedszkolnej oraz inne osoby mogą składać do dyrektora przedszkola skargi i wnioski dotyczące, w szczególności pracy przedszkola i wykonywanych zadań statutowych.

2. W przypadku wniesienia skargi ustnej, osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) datę przyjęcia skargi;

2) dane osobowe zgłaszającego;

3) zwięzły opis sprawy;

4) podpis osoby wnoszącej skargę;

5) podpis osoby przyjmującej skargę.

3. Jeżeli wnioskodawca tego zażąda, osoba odbierająca skargę potwierdza fakt jej przyjęcia.

4. Skargi anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.

5. Jeżeli z treści skargi nie można ustalić jej przedmiotu, niezwłocznie wzywa się wnoszącego do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia wniosku terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli nie uczyni tego w wyznaczonym terminie, jego skarga pozostanie bez rozpoznania.

6. Po wpłynięciu skargi dyrektor przedszkola niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania zarzutów.

7. Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy dyrektor stwierdzi zaistniałe uchybienia i nieprawidłowości, wydaje polecenie lub podejmuje inne stosowne środki w celu ich usunięcia.

8. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem dyrektor przekazuje wnioskodawcy na piśmie w terminie 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty wpłynięcia skargi.

9. Od decyzji dyrektora wnioskodawca może się odwołać do organu prowadzącego przedszkole, za pośrednictwem dyrektora przedszkola, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

10. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie, ani też innej osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

11. Księga skarg i wniosków znajduje się w biurze dyrektora przedszkola.

Art. 5.


Organizacja przedszkola

§ 11.
1.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) 8 sal zabaw wraz z zapleczem sanitarnym;

2) salę gimnastyczną;

3) sala doświadczeń świata;

4) gabinet terapeutyczny;

5) pokój nauczycielski;

6) szatnie dla dzieci;

7) wydzielony blok żywieniowy;

8) ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem;

9) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.
§ 12.


1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 13.


1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu:

1) podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowaną w wymiarze 5 godzin dziennie;

2) programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w Przedszkolu Publicznym Nr 8 przez dyrektora przedszkola, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli, w tym:

a) programy innych autorów wybrane przez nauczyciela,

b) programy autorskie nauczycieli.

2. Działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w języku polskim.

3. Godzina zajęć nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.

4. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu organu prowadzącego:

a) religia;

b) język angielski;

c) logopedia;

d) gimnastyka korekcyjna;

e) terapia pedagogiczna;

f) terapia ręki:

g) inne zajęcia wg potrzeb.

5. Dodatkowe zajęcia są dokumentowane, a sposób dokumentowania zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.§ 14.


1. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Jaworze jest placówką wielooddziałową.
2. Liczba oddziałów uzależniona jest od ilości dzieci przyjętych do przedszkola.

3. W przedszkolu tworzy się oddziały z uwzględnieniem potrzeb środowiska:

oddziały czynne do 11 godzin dziennie, zapewniające pełną ofertę przedszkola.

4. Pełna oferta przedszkola obejmuje w szczególności: czas przeznaczony na realizację treści programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola, zgodnych w podstawą programową wychowania przedszkolnego; przygotowanie i podawanie dzieciom trzech posiłków; korzystanie z zajęć dodatkowych na życzenie rodziców; przygotowanie dzieci do uroczystości, koncertów przedszkolnych; organizowanie zajęć otwartych dla rodziców; korzystanie z wycieczek, wystaw, imprez organizowanych poza terenem przedszkola; wycieczki krajoznawczo- turystyczne organizowane poza miasto.
§ 15.


1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola projektowany jest elektronicznie na podstawie liczby dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na kolejny rok szkolny.

2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w terminie do 30 maja.

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się, w szczególności:

1) czas pracy utworzonych oddziałów;

2) liczbę i przydział godzin zajęć edukacyjnych prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli oraz ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

3) ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

4) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz, ze wskazaniem terminu złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań;

5) wykaz nauczycieli wraz z informacją o posiadanych przez nich kwalifikacjach;

6) liczbę i przydział godzin zajęć dodatkowych przyznanych i finansowanych przez organ prowadzący;

7) czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym.§ 16.1. W przedszkolu obowiązuje ramowy rozkład dnia, który uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców.
2. Ramowy rozkład dnia zawiera: godziny pracy przedszkola od 6.00 do 17.00,

czas wydawania posiłków, I śniadanie 8.00, II śniadanie 11.00 obiad 13.30

3. Czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

7.00 – 12.00.

4.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci oraz zalecane proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym, w tym:

1) swobodne zabawy dzieci (co najmniej 1/5 czasu);

2) różnorodne formy i rodzaje zabaw, zajęć dydaktycznych w sali lub na powietrzu (najwyżej 1/5 czasu);

3) różnorodne formy spędzania czasu na powietrzu oraz relaksu i odpoczynku
(co najmniej 1/5, a dzieci młodsze 1/4 czasu);

4) czynności planowane przez nauczyciela (np. opiekuńcze, samoobsługowe, porządkowe i organizacyjne, inne w wymiarze 2/5 czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej).

§ 17.


1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, przez cały rok szkolny.

2. Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola uzgadniany jest z organem prowadzącym na wniosek dyrektora oraz podawane do wiadomości rodziców i pracownikom w trybie bezzwłocznym. W czasie wakacyjnej przerwy zapewnia się dzieciom opiekę w innej placówce na terenie miasta.

3. Zapisy dzieci na lipiec lub sierpień prowadzone są do 15 czerwca każdego roku szkolnego.

4. Zapisy do przedszkoli pełniących dyżur podczas wakacji, prowadzone są w placówce, do której uczęszcza dziecko.

5. Podstawą uczęszczania dziecka do placówki pełniącej dyżur w lipcu lub sierpniu jest podpisanie umowy pomiędzy Rodzicem a Dyrektorem przedszkola dyżurującego.

6. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.

7. W celu zapewnienia optymalnej organizacji pracy przedszkola, minimalizowania kosztów utrzymania, dyrektor tworzy oddziały łączone, zwłaszcza w czasie schodzenia się do przedszkola i rozchodzenia się dzieci do domu. Ponadto, przedszkole prowadzi zapisy dzieci na dni robocze pomiędzy dniami wolnymi. Przedszkole jest czynne, jeśli do placówki zostanie zapisanych co najmniej 10 dzieci. Rodzice, którzy zapiszą dziecko do przedszkola na w/w dni ponoszą koszty stawki dziennej za wyżywienie nawet, jeśli dziecko będzie nieobecne w tym dniu.

8. Dzieci w przedszkolu ubezpiecza się za zgodą rodziców w uzgodnionym z rodzicami Towarzystwie Ubezpieczeniowym prowadzącym ubezpieczenia grupowe dzieci przedszkolnych.

9. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie dla dzieci w wieku 3-6 lat w zakresie podstawy programowej, której czas realizacji wynosi 5 godzin dziennie.

Art. 6.

Zasady pobierania opłat za przedszkole

§ 18.1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, korzystających z pełnej oferty przedszkola uiszczają opłatę zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług, zawartej między przedszkolem a rodzicami/ prawnymi opiekunami wychowanków.

2. Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

3. Wysokość opłaty, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

4. Ewidencja godzin pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest w dzienniku zajęć każdego oddziału na podstawie potwierdzonych przez rodzica/ prawnego opiekuna godzin przyprowadzenia i odebrania dziecka z przedszkola.

5. Opłatę za wyżywienie stanowi iloczyn dni roboczych w miesiącu i wysokość dziennej stawki żywieniowej. Opłata wnoszona jest z góry.

6. Rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

7. Odpis za wyżywienie stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności dziecka w przeliczanym miesiącu. Odpisy dokonywane są z dołu.

8. Rodzice zobowiązani są do regularnego dokonywania opłat w terminie zgodnie z zawartą umową.

9. Miesięczne opłaty za wyżywienie i opłaty za świadczenie usług poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego należy uiścić w przedszkolu lub dokonać płatności przelewem na konta podane w umowie.Art. 7.


Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola


§ 19.
1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia dyrektor przedszkola z zachowaniem odrębnych przepisów prawa pracy.

3. Pracownicy pedagogiczni oraz niepedagogiczni zatrudniani są według potrzeb na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

4. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do dbania o bezpieczeństwo fizyczne oraz psychiczne dzieci przebywających na terenie przedszkola.

5. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych dzieci, rodziców oraz innych pracowników przedszkola.

6. Pracownicy wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, opieki i wychowania w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:

1) opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i zabaw w przedszkolu sprawują: nauczyciel prowadzący zajęcia i woźna;

2) w czasie pobytu poza przedszkolem (podczas spacerów, wycieczek i zabaw na placu przedszkolnym ) opiekę sprawują: nauczyciele wraz z woźnymi;

3) organizując wycieczki wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania regulaminu spacerów i wycieczek.

7. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 20.


1. Nauczyciele prowadzą działania mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia;

2) przeprowadzenie analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, na podstawie wyników obserwacji pedagogicznej (diagnozy przedszkolnej);

3) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece.

3. Nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono dany oddział lub nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe, wybiera program wychowania przedszkolnego, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci, z którymi pracuje.

4. Przed wyborem programu, nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić, czy program wychowania przedszkolnego jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym oraz stanowi opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

5. Nauczyciel analizuje i ocenia, czy wybrany program wychowania przedszkolnego zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, czy sposoby osiągania celów umożliwią indywidualny proces edukacyjnego w oparciu o potrzeby i możliwości dzieci, czy zawiera metody przeprowadzania analizy gotowości szkolnej dziecka i jest zgodny z przyjętą koncepcją pracy przedszkola.

6. Do 10 czerwca nauczyciel (lub nauczyciele) składa dyrektorowi wniosek o dopuszczenie do użytku w przedszkolu wybranego programu własnego lub zmodyfikowanego fragmentu programu innego autora.

7. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany może na prośbę autora lub polecenie dyrektora przedszkola wydać opinię w spawie programu opracowanego samodzielnie przez nauczyciela.

8. Nauczyciel realizuje zadania określone w ustawie karta nauczyciela i ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2) prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

3) nauczyciel biorący udział w pracach zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

a) określa potrzeby dziecka oraz przyczyny występowania trudności,

b) opracowuje Plan Działań Wspierających lub Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny,

c) realizuje PDW lub IPET,

d) analizuje osiągnięcia dziecka i efekty pracy wspierającej,

e) współpracuje z rodzicami, innymi członkami zespołu, specjalistami oraz instytucjami udzielającymi dziecku wsparcia;

4) otacza indywidualną opieką każde dziecko i współpracuje z jego rodzicami (prawnymi opiekunami), w szczególności:

a) w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci,

b) zapoznaje ich z zadaniami przedszkola i zadaniami wychowawczo -dydaktycznymi realizowanymi w danym oddziale, w formie rozmów, informacji, ogłoszeń, korespondencji, publikowaniu na stronie internetowej przedszkola,

c) przekazuje rzetelną i obiektywną informację dotyczącą ich dziecka, jego zachowaniach i rozwoju podczas indywidualnych rozmów, konsultacji, zajęć otwartych z udziałem rodzica,

d) ustalenia form pracy w działaniach wychowawczych,

e) włącza ich w działalność i w życie grupy oraz przedszkola,

5) planuje i prowadzi pracę wychowawczą i dydaktyczną:

a) opracowuje do 28 każdego miesiąca plany pracy rozwijające umiejętności i zdolności dzieci, które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zawierające: tematyki cykliczne, tematy zajęć i zabaw z całą grupą oraz formy i metody pracy uwzględniające potrzeby, zainteresowania i możliwości rozwojowe dzieci, zestaw celów i umiejętności oraz inne informacje (np. wycieczki, spotkania z rodzicami, uroczystości, imprezy ),

b) organizuje proces edukacyjny i tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

c) odpowiada za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci oraz systematycznie zapoznaje je ze zdrowym stylem życia, formami rekreacji na świeżym powietrzu,
d) realizuje cele i zadania przedszkola zawarte w niniejszym statucie,

e) stale wzbogaca warsztat pracy,

f) doskonali swoje kompetencje zawodowe i psychologiczne, podnosi kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami rozwoju przedszkola i indywidualnymi,

g) prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6) co najmniej dwa razy w roku szkolnym przeprowadza i dokumentuje obserwacje pedagogiczne, które mają na celu rozpoznanie potrzeb rozwojowych, porównawcze badanie osiągnięć dzieci:

a) pierwsza obserwacja prowadzona i udokumentowana jest do 15 października, druga do 31 maja w grupach młodszych oraz do 15 marca dzieci objętych rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym,

b) nauczyciel w miarę potrzeb dokonuje obserwacji dzieci uzdolnionych i wykazujących nadmierne trudności, wraz z podaniem przyczyn i propozycji wsparcia psychologiczno - pedagogicznego:

- do 30 marca przedstawia dyrektorowi wniosek o zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla danego dziecka lub grupy dzieci,

c) obserwacji dzieci dokumentuje się w arkuszu własnym lub innego autora, który zawiera: wywiad z rodzicami lub opiekunami, obszary lub sfery rozwojowe z opracowanymi do nich wskaźnikami, co najmniej trzystopniową skalę odnotowywania poziomu umiejętności lub częstotliwości występowania wskaźników;

5) nauczyciel analizuje wyniki obserwacji i wykorzystuje je do planowania indywidualnej pracy z dzieckiem, dokonuje refleksji oraz oceny skuteczności działań własnych a także oceny efektów pracy edukacyjnej;

6) nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną w celu konsultacji metod i form pomocy udzielonej dzieciom oraz specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

9. Nauczyciel przedszkola współpracuje z rodzicami w formie:

1) zebrań grupowych;

2) spotkań i rozmów indywidualnych z dyrektorem i nauczycielem;

3) wykładów, pogadanek, organizuje spotkania ze specjalistami do spraw wychowania, psychologii, opieki medycznej, prawnikami, przedstawicielami stowarzyszeń działających na rzecz dziecka i rodziny;

4) umożliwienia indywidualnych konsultacji ze specjalistami;

5) dyskusji w gronie rodziców;

6) warsztatów i szkoleń rodziców;

7) uroczystości, imprez i zajęć otwartych;

8) platformy internetowe.

10. Nauczyciel dzieli się swoimi doświadczeniami poprzez aktywny udział w konferencjach, seminariach, publikowanie artykułów, przyjmowanie na praktyki uczniów i studentów.

11. Nauczyciel uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców w ramach wykonywanych czynności służbowych.

12. Nauczyciel współpracuje z dyrektorem i radą rodziców, wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora a wynikające z organizacji pracy przedszkola.


§ 21.
1. W przedszkolu utworzone są niepedagogiczne stanowiska pracy, w tym:
1) stanowiska administracji:

a) główny księgowy,

b) referent ds. płac;2) stanowiska obsługi:

a) kucharz,

b) pomoc kuchenna,

c) woźna,

d) pomoc nauczyciela,

e) starsza/y woźna/y.

 1. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola, utrzymanie obiektów przedszkola, i jego otoczenia w ładzie i czystości.Art. 8.

Zasady rekrutacji


§ 22.


1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.
2.W przypadku wolnych miejsc dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3.Wniosek, o odroczenie obowiązku szkolnego, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

4. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może uczęszczać do przedszkola w wieku powyżej 7 lat. Jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat.

5. Dziecko, które ukończyło 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

1) obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 – lat;

2) dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku;

3) Rodzice dzieci sześcioletnich są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

6. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rekrutacja dzieci odbywa się w formie złożenia druku formularza

w kancelarii przedszkola.

7. Rodzice obowiązani są dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym oznaczają kryteria przyjęć.

8. Kryteria ustawowe przyjęcia dzieci do przedszkola:

1) wielodzietność rodziny dziecka - troje i więcej dzieci;

2) niepełnosprawność dziecka;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;

6) samotne wychowanie dziecka w rodzinie;

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

9. Kryteria organu prowadzącego:

1) rodzice / opiekunowie prawni dziecka pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą, lub pobierający naukę w trybie dziennym;

2) matka / opiekunka prawna dziecka pracująca lub prowadząca działalność gospodarczą, lub pobierająca naukę w trybie dziennym;

3) ojciec / opiekun prawny dziecka pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą, lub pobierający naukę w trybie dziennym;

4) rodzeństwo dziecka uczęszczające do Przedszkola Publicznego Nr 8 im. Kubusia Puchatka w Jaworze.

10. W terminie wyznaczonym przez organ prowadzący, rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola, obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola, prawidłowo wypełniony wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola.

11. Osoby przyjmujące formularze rekrutacyjne są zobowiązane do ochrony danych osobowych dziecka i rodziców, działają na podstawie upoważnienia dyrektora.

12. W przypadku wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego dziecko może być zapisane w dowolnym czasie.

13. Dzieci nie będące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w przedszkolu na warunkach takich jak obywatele polscy.

14. W trakcie roku szkolnego, w miarę zwalniających się miejsc, o przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje dyrektor.

15. Przedszkole prowadzi ewidencję dzieci 5-letnich oraz ewidencję wszystkich dzieci w dziennikach zajęć.Art. 9.


Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola


§ 23.1. Celem przedszkola jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pobytu, w szczególności:

1) w widocznym miejscu umieszcza plany ewakuacji przedszkola z budynku wraz z oznaczeniami,

2) prowadzi prace remontowe, instalacyjne, naprawcze podczas nieobecności dzieci,

3) zapewnia: odpowiednie oświetlenie, wentylację, wymianę powietrza w ciągu dnia, temperaturę pomieszczeń, równą nawierzchnię dróg, osłonę kratek ściekowych,

4) miejsca, w których prowadzone są drobne naprawy zabezpiecza przed dostępem dzieci,

5) zabezpiecza przed dostępem dzieci, środki chemiczne, które posiadają odpowiedni atest,

6) dokonuje zakupów wyposażenia przedszkola, zabawki i pomoce dydaktyczne spełniające odpowiednie normy bezpieczeństwa,

7) dostosowuje sprzęt, z którego korzystają dzieci do wymagań ergonomii, zwłaszcza stoliki i krzesełka,

8) zapewnia dzieciom odpowiednią liczbę opiekunów oraz właściwą organizację zabaw i zajęć w przedszkolu, poza nim w szczególności podczas wycieczek i spacerów,

9) zapewnia środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy, znajdujące się w apteczkach wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania,

10) dziecku, które uległo wypadkowi, zapewnia pierwszą pomoc do czasu sprowadzenia fachowej pomocy medycznej.

§ 24.


1. Dziecko ma prawo do:

1) bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego otrzymywania pomocy dorosłego, kiedy tego potrzebuje;

2) podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy,

3) poszanowania godności i akceptacji takim, jakie jest;

4) opieki zdrowotnej, kiedy jej potrzebuje;

5) snu i wypoczynku, kiedy tego potrzebuje;

6) samodzielnego dokonywania wyborów: zabawy i partnerów zabawy;

7) indywidualnego procesu edukacyjnego, badania i eksperymentowania, otoczenia - różnorodnego bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym;

8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia na miarę potrzeb;

9) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego stanowiska na równych prawach z innymi;

10) aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi zaangażowanymi w jego edukację i wychowanie, otrzymywania od nich wsparcia;

11) racjonalnego odżywiania, uzupełniania płynów, kiedy tego potrzebuje;

12) zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb;

13) doświadczania konsekwencji własnego zachowania.

2. Dziecko ma obowiązek:

1) przestrzegać zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie i przedszkolu;

2) szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych;

3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

4) szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne;

5) wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury na miarę swoich możliwości;

6) przebywania na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze;

7) dbać o higienę osobistą.§ 25.1. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko i listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej przedszkola w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) niedostosowania społecznego dziecka do grupy zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielenia pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje przedszkole, przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dzieckiem;

2) uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalania zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego;

3) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

4) uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od wnoszenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka do zapłaty, w przypadku powstania zaległości wynoszącej trzykrotność opłaty za te świadczenia;

5) miesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu bez podania przyczyny lub nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola, do 15 września bez podania przyczyny;

6) na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

2.Skreślenie dziecka z przedszkola następuje po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych).

3. Nie można skreślić z listy, dziecka objętego rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

4. W przypadku wykreślenia z rejestru dziecka objętego rocznym obowiązkowych wychowaniem przedszkolnym z powodów określonych w ust.1, pkt.4, dziecko kierowane jest z urzędu do oddziału pięciogodzinnego, realizującego podstawę programową w szkole lub przedszkolu.
Art. 10.


Postanowienia końcowe


§ 26.

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych, ustala się:

1) zamieszczenie go na stronie internetowej przedszkola;

2) udostępnienie zainteresowanym przez dyrektora w kancelarii przedszkola.

3. Do zmian w statucie uprawnieni są:

1) dyrektor;

2) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

4. Statut wchodzi w życie z dniem 14 października 2021 roku.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej:


Dyrektor Maria Żurawska