Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia 2021 r.

Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia 2021 r.
8 kwietnia 2021 Sylwia Słowik

W środę 7 kwietnia 2021 r. Minister Zdrowia poinformował o przedłużeniu obowiązywania zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia 2021 r.

Drodzy rodzice

W związku z wydłużonym terminem ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, ww. placówki wychowania przedszkolnego będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób wymienionych w niniejszym rozporządzeniu z dnia 26 marca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 561) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 2 ust. 4 pkt 2 tj:,

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1)rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)rodziców dzieci, którzy:

a)są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b)realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d)pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e)wykonują działania ratownicze,
f)są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g)są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h)są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i)są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j)są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k)są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Wniosek dostępny do wydruku poniżej lub w placówce przedszkola.

wniosek dla rodziców

Dz.U. 2021 poz. 561

Skip to content